Sakhte soleh
ساخت سوله
1399-04-22
Saze felezi p1 1
سازه های فلزی-بخش اول
1399-04-22
نمایش همه

مزایای سازه های فلزی

mazaya sazeh flezi
از زمان درخواست ساخت تا لحظه نصب هیچ سیستم ساخت و ساز دیگری با سیستم سازه های فولادی پیش ساخته از لحاظ صرفه اقتصادی، انعطاف پذیری، سرعت ساخت و نصب قا بل مقایسه نیست. همچنین به علت تولید فولاد در کارخانه و شرایط بهتر کنترل کیفیت آن نسبت به بتن، فولاد و سازه های فلزی را نسبت به بتن و سایر مصالح ساخت و ساز متمایز می سازد. از دیگر مزایای اسکلت فلزی می توان به امکان توسعه سازه، اتصال چند قطعه به یکدیگر، پیش ساخته بودن قطعات در کارخانه، سرعت در اجرا و نصب، اشغال فضای کمتر نسبت به بتن و قابلیت کاربرد در ارتفاع زیاد اشاره کرد. بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل پیشرفت سریع کشورهای نو ظهور و توسعه یافته را استفاده از سیستم سازه های فولادی پیش ساخته در ساخت و سازهای سریع و با کیفیت زیر ساختهای صنعتی، تجاری، درمانی و مسکونی این کشورها می دانند. در این قسمت به برخی از مزایای سازه های فلزی اشاره می کنیم:

بـرخــی مـزایـای سـازه هـای فلــزی

دوام:

دوام فولاد بسیار خوب است، چنانچه در نگهداری ساختمان های فلزی دقت لازم به عمل آید برای مدت طولانی قابل بهره برداری خواهند بود.

مقاومت زیـاد:

مقاومت قطعات فلزی زیاد بوده و نسبت مقاومت به وزن از مصالح بتن بزرگتر است، این امر در دهانه های بزرگ سوله ها و ساختمان های مرتفع ، خصوصاً ساختمانهایی که بر زمین های سست قرار می گیرند حائز اهمیت فراوان می باشد.

خـواص یکنـواخـت:

فلز در کارخانجات بزرگ تحت نظارت دقیق تهیه می شود و به یکنواخت بودن خواص آن می توان اطمینان کرد و خواص آن بر خلاف بتن با عوامل خارجی تحت تأثیر قرار نمی گیرد. اطمینان در یکنواختی خواص مصالح، در انتخاب ضریب اطمینان کوچک موثر است که خود صرفه جویی در مصرف مصالح را باعث می شود.

خـواص ارتجـاعـی:

خواص مفروض ارتجاعی فولاد با تقریب بسیار خوبی مصداق عملی دارد، فولاد تا تنشهای بزرگ از قانون هوک به خوبی پیروی می نماید مثلاً می توان ممان اینرسی یک مقطع فولادی را با اطمینان در محاسبات وارد نمود، حال اینکه در مورد مقاطع بتنی ارقام مربوطه چندان معین و قابل اطمینان نمی باشند.

شـکل پـذیـری:

از دیگر خواص مثبت مصالح فلزی، شکل پذیری آنها است که قادرند از تمرکز تنش که در واقع علت شروع خرابی است جلوگیری کرده و نیروی دینامیکی و ضربه ای را تحمل نمایند در حالی که مصالح بتنی به دلیل ترد و شکننده بودن در مقابل این نیروها فوق العاده ضعیف می باشند که این عامل باعث می شود تا سازه های فولادی به صورت ناگهانی تخریب نشده و زمان لازم جهت تخلیه افراد و تعمیرات در آنها وجود داشته باشد.

پیوستگـی مصـالح:

قطعات فلزی با توجه به مواد متشکله آنها پیوسته و همگن می باشند ولی در قطعات بتنی صدمات وارده در هر زلزله به پوشش بتنی روی میلگرد وارد می گردد و ترکهایی در پوشش بتن پدید می آید که قابل کنترل نبوده و احتمالاً ساختمان در پس لرزه یا زلزله بعدی ضعف بیشتری داشته و تخریب می شود.

انفجار:

سازه های فولادی نسبت به ساختمان های بتنی، دارای رفتار بهتری در برابر انفجار می باشند.

تـقویت پـذیـری و امـکان مقـاوم سـازی:

قطعات ضعیف ساختمان فلزی را که در اثر اشتباه محاسباتی تغییر در مقررات و یا ضوابط اجرایی به وجود می آیند را می توان با جوش، پرچ و پیچ کردن قطعات جدید تقویت نمود و قسمت یا دهانه هایی اضافه کرد.

مقـاومت متـعادل مصـالح:

مصالح فلزی در کشش و فشار یکسان و در برش نیز دارای مقاومتی نزدیک به کشش و فشار می باشند، بنابراین تغییر وضع بارها بدون تخریب امکان دارد یعنی در صورت تبدیل نیروی وارده فشاری به کششی مسأله خاصی اتفاق نمی افتد. در ساختمان های بتنی مسلح مقاومت بتن در فشار خوب ولی در کشش و یا برش کم است پس در صورتی که مناطقی احتمالاً تحت نیروی کششی قرار بگیرند و مسلح نشده باشند تولید ترک و خرابی می نمایند.

پـرت مصـالح:

با توجه به تهیه قطعات سازه فلزی از کارخانجات پرت مصالح آنها نسبت به تهیه و بکارگیری بتن کمتر است.

شـرایط آسـان سـاخت و نـصب:

تهیه قطعات فلزی در کارخانجات و نصب آن در موقعیت های متفاوت جوی با تمهیدات لازم قابل اجرا است.

سـرعت نـصب:

سرعت اجرا و نصب قطعات فلزی نسبت به اجرای قطعات بتنی به صورت چشمگیری بالاتر است. پایان سریع کار، امکان بهره برداری به موقع از پروژه و بازگشت سریعتر هزینه های انجام شده را میسر می سازد.

وزن کـم:

میانگین وزن ساختمان های فولادی را می توان بین 245 تا 390 کیلوگرم بر متر مربع و یا بین 80 تا 128 کیلوگرم بر متر مکعب تخمین زد در حالیکه در ساخمان های بتنی مسلح این ارقام به ترتیب بین 480 تا 780 کیلوگرم بر متر مربع یا 160 تا 250 کیلوگرم برمتر مکعب می باشند.

اشـغال فضـا:

در دو ساختمان مساوی از نظر ارتفاع و ابعاد ستون تیرهای ساختمان فلزی از نظر ابعاد کوچکتر از تیرهای ساختمان های بتنی می باشند. سطح اشغال یا فضای مرده در ساختمان های بتنی نسبت به ساختمان های فلزی بیشتر ایجاد می شود.

ضـریب نیـروی لـرزه ای:

حرکت زمین دراثر زلزله موجب اعمال نیروهای درونی در اجزای ساختمان می شود. به عبارت دیگر ساختمان بر روی زمینی که به صورت تصادفی و غیر همگن در حال ارتعاش است بایستی ایستایی داشته و ارتعاش زمین را تحمل کند. در قاب های بتن مسلح که وزن بیشتری دارند ضریب نیروی لرزه ای بیشتر از قاب های فلزی است، تجربه نشان می دهد که خسارات وارده بر ساختمان های کوتاه و صلب که در زمینهای محکم ساخته شده اند زیاد است همچنین ساختمان های بلند و انعطاف پذیری که در زمین های نرم ساخته می شوند صدمات زیادی از زلزله می بینند.
به عبارت دیگر ساخت ساختمان های کوتاه در زمین های نرم که پریود ارتعاش زمین نسبتاً بزرگ است نتایج بهتری دارد و برعکس ساخت ساختمان های بلند در زمینهای سفت با پریود کوچک احتمال خرابی کمتری در برخواهد داشت. عکس العمل ساختمان ها در مقابل حرکت زلزله بستگی به مشخصات خود ساختمان از نظر صلبیت و یا انعطاف پذیری دارد مهمترین مشخصه ساختمان در رفتار مقابل زلزله، پریود طبیعی ارتعاش ساختمان است.

افـزایـش کیفیـت اسکلت سـازه:

افزایش کیفیت اسکلت سازه به دلیل کنترل های قبل، حین و بعد از اجرای سازه ها همچنین کنترل کامل مصالح و وجود سیستم کنترل کیفی مقیم در مجموعه ساخت از نظر ابعادی و جوش باعث ساخت قطعات پیش ساخته فلزی با کیفیت بالا می شود.

بـرگشت پـذیـر بـودن کـامل مصـالح:

برگشت پذیر بودن کامل مصالح سازه های فلزی امکان استفاده مجدد آنها را مخصوصاً در اسکلت های پیچ و مهره ای میسر می سازد.

از زمان درخواست ساخت تا لحظه نصب هیچ سیستم ساخت و ساز دیگری با سیستم سازه های فولادی پیش ساخته از لحاظ صرفه اقتصادی، انعطاف پذیری، سرعت ساخت و نصب قا بل مقایسه نیست. همچنین به علت تولید فولاد در کارخانه و شرایط بهتر کنترل کیفیت آن نسبت به بتن، فولاد و سازه های فلزی را نسبت به بتن و سایر مصالح ساخت و ساز متمایز می سازد.