Saze felezi p1 1
سازه های فلزی-بخش اول
1399-04-22
nokate tarahi soleh
نکات طراحی سوله
1399-04-22
نمایش همه

سازه های فلزی-بخش دوم

Saze felezi p2

لـزوم محافظت در برابر حریق، خوردگـی وعایق بندی صوتـی:

اغلب اظهار می شود که هزینه لازم برای محافظت ساختمان های فلزی در برابر آتش سوزی و خوردگی و عایق بندی صوتی بسار زیاد است، ولی استفاده از راه های معقول و مناسب برای هر ساختمان با توجه به سیستم بکار رفته در آن می تواند باعث کاهش این هزینه شود. ایجا یک سیستم محافظت در برابر آتش سوزی در تمام ساختمان های فلزی لازم و ضروری است. آنچه از اقتصادی در این مسئله حائز اهمیت است، استفاده از روش صحیح حفاظت اجزای فلزی است. اغلب المان های داخلی ساختمان مانند سقف و دیوارهای داخلی و خارجی آن بعنوان یک سیستم محافظت در برابر آتش سوزی در ساختمان قابل استفاده است. تیرها و ستونهای فلزی می تواند به روش مناسب در بین این اجزا مدفون شود. در غیر اینصورت باید با روش مناسب اسکلت فولادی ساختمان محافظت شود.
از آنجایی که زنگ زدگی در قطعات داخلی ساختمان فولادی با توجه به رطوبت ناچیز موجود در هوا بعید به نظر می رسد، محافظت در برابر خوردگی برای این قطعات یک مشکل جدی محسوب نمی شود. بنابراین حفاظت در برابر خوردگی فقط برای قطعات بیرونی و اجزایی که در معرض رطوبت هوا قرار دارند لازم و ضروری است.
مشخصات صوتی یک ساختمان، بستگی به خواص اجزای داخلی آن دارد مانند نوع سقف و سیستم دیوارهای جداکننده و تیغه ها. در این بین، سیستم اسکلت باربر ساختمان نقش کمتری دارد رفتار اسکلت یک ساختمان بتنی و فولادی با یک سیستم فضاسازی داخلی مشابه یکسان است .

تـوجیه اقتصـادی سـازه هـای فـولادی:

در ارزیابی اقتصادی یک ساختمان فولادی، فقط در نظر گرفتن قیمت مصالح ساختمانی و نیروی انسانی کفایت نمی کند و بقیه عوامل موثر در این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد، موارد زیر در اقتصاد یک ساختمان موثر است:
مصـالح در دسترس
هزینه اسکلت اصلـی سازه (سفت کاری)
تـاثیـر نازک کاری
تـاثیر نصب تجهیرات و تاسیسات
هـزینه تخریب

بررسـی میزان مصرف فولاد در ساختمان های فلـزی:

در ساختمان های فلزی، هزینه با توجه به میزان مصرف فولاد در هر متر مربع مساحت کف (تصویر افقی) یا متر مکعب ساختمان محاسبه می شود، هزینه ساخت و میزان مصرف فولاد به عوامل زیر بستگی دارد:
تـعداد طبقات
ضـخامت سقف
بار اعمال شده به طبقات(مرده و زنده)
دهانه ها در اطراف ستون
سیستـم سازه ای
( سیستم انتقال بارهای قائم و جانبی )

انتـقال بـار در سـازه هـای فـولادی:

سازه های فولادی مشتمل بر تعدادی تیر و ستون به شکل قاب و نیز شامل تعدادی تقویت کننده، به منظور ایستایی بیشتر می باشد. بدیهی است انتقال بارهای افقی و قائم از طریق این اجزاء صورت می گیرد به این صورت که:
سقف، بارهای عمودی را تحمل کرده و بصورت افقی از طریق تیرها به تکیه گاه های تیر منتقل می کند. سیستم باربر قائم (ستونها)، بارها را از تکیه گاه های دو سر تیر به فونداسیون انتقال می دهد. همچنین سیستم های مهاربندی قائم و افقی، بارهای جانبی ناشی از باد، زلزله، فشار زمین و... را به فونداسیون ها منتقل می نمایند.

ماهیت انتقال بار از طریق تیرها به تکیه گاه ها و روش قرارگیری تیرها ( تیر ریزی ) به عوامل زیر بستگی دارد:

 
روش انتقال بار توسط اجزای باربر
سیستم تکیه گاهی انتخاب شده ( صلب، نیمه صلب، ساده )

اغلب اظهار می شود که هزینه لازم برای محافظت ساختمان های فلزی در برابر آتش سوزی و خوردگی و عایق بندی صوتی بسار زیاد است، ولی استفاده از راه های معقول و مناسب برای هر ساختمان با توجه به سیستم بکار رفته در آن می تواند باعث کاهش این هزینه شود. ایجا یک سیستم محافظت در برابر آتش سوزی در تمام ساختمان های فلزی لازم و ضروری است. آنچه از اقتصادی در این مسئله حائز اهمیت است، استفاده از روش صحیح حفاظت اجزای فلزی است.